Okurková sezóna aneb svatý Cyril a Metoděj a pes

30. října 2006 v 14:58 | jjs |  Články
O prázdninách lidé odjíždějí na dovolenou a novináři nemají, o čem psát: nastává takzvaná okurková sezóna. Zpravodajové berou zavděk kdejakou informací, a tak se dozvídáme, že návštěva v porodnici strčila do zdravotní sestry, že je v Čechách nedostatek veřejných záchodků a že lomové jezírko na Tachovsku vysychá a umírají tam čolci. I já jsem byl na dovolené a se čtenáři bych se rád podělil o zážitek, který si z ní přivážím. Jestli se jedná o typickou zprávu okurkové sezóny nebo jde o něco závažnějšího, nechť čtenář posoudí sám.

Pro katolíka, který nějakou dobu pobývá mimo svou farnost, by neměl při plnění nedělní povinnosti nastat žádný problém, alespoň pokud se nachází na území České republiky (v zahraničí je to horší, tam už nemusíme rozumět ani slovo - to je nevýhoda zavedení národního jazyka do liturgie), protože Mše svatá se přece slouží v každé farnosti podle stejného pořádku. I když vím, že katoličtí křesťané mají právo, "aby slavení Eucharistie bylo ve všech částech svědomitě připraveno, tak aby v ní bylo slovo Boží důstojně a plně hlásáno a vykládáno, aby bylo pečlivě dbáno podle norem na pravomoc při výběru liturgických textů a obřadů a aby jejich víra byla slovy při slavení liturgie náležitě střežena a živena," (Redemptionis Sacramentum, 57) nejsem nijak náročný, věřím, že Bůh nedostatky doplní, o čemž svědčí i vidění bl. Kateřiny Emmerichové. To, čeho jsem byl svědkem na Mši svaté v jedné farnosti v Beskydech, mi však doslova vyrazilo dech.
Hudbou se nehodlám dlouho zabývat. Dokument Redemtionis Sacramentum hovoří o tom, že věřící mají právo, "aby především při nedělní oslavě zněla vhodná a pravá sakrální hudba." (Redemptionis Sacramentum, 58) Jestli jsou vhodným doprovodem obřadu zpřítomnění Kristovy kalvarské oběti písničky ze zpěvníku Hosana, se vede dialog dlouho. Já si myslím, že tyto písničky nepatří do kostela, ale spíše k táborovému ohni; působí na mě rušivým dojmem a nemůžu se ubránit pocitu, že Mši svatou znevažují. Ale protože jsem se s nimi v kostele setkal již mnohokrát, nebyl jsem ani tentokrát zaskočen - řekl jsem si, že to nějak vydržím.
Při liturgii se nedělo tedy nic zvláštního až do chvíle, kdy měla přijít homilie. Co je to homilie, která následuje za četbou Evangelia?
Mezi formami hlásání zaujímá zvláštní místo homilie, která je součástí liturgie a je vyhrazena knězi nebo jáhnu. V ní se během liturgického roku vysvětlují z posvátných textů tajemství víry a zásady, kterými se řídí křesťanský život. (CIC, Kán. 767: § 1)
Homilii má mít obvykle sám kněz, který bohoslužbu vede; může ji svěřit koncelebrujícímu knězi, nebo někdy podle vhodnosti též jáhnovi, nikdy ovšem laikovi. (Missale Romanum, 66)
Po Evangeliu se v prostoru kněžiště shromáždila početná skupina laiků. Povídala o tom, jaké je to v Ghaně a jak tam lidé potřebují naši pomoc. Chvályhodné. Víc nevím, protože jsem na chvíli odešel. Když jsem se vrátil postěžoval jsem si jedné známé, která, ač evangelička, chodí občas na katolické bohoslužby, že byly porušeny liturgické předpisy:
Nutno připomenout, že jakoukoliv dřívější normu, která povolovala neposvěceným osobám pronášet homilii při mši svaté, je třeba považovat na základě kán. 767 § 1 za zrušenou. Tato praxe je odmítnuta a nemůže být proto povolena na základě rozšířeného zvyku.
Zákaz kázání laiků při mši svaté platí i pro bohoslovce, studenty teologie i pro ty, kteří působí jako tzv. pastorační asistenti, jakož i pro jakékoliv skupiny, společnosti či sdružení laiků. (Redemptionis Sacramentum, 65 - 66)
Nečekal jsem od ní pochopení, jen jsem musel ospravedlnit svou nepřítomnost. Zastala se pana faráře, prý tu končí, a tak je mu vše jedno, jinak je ale výborný, pořádá zájezdy s farníky, třeba do Medžugorje. Co jí na to říct? Evangelíci nemají pro církevní autoritu pochopení...
Pastorační dovednosti pana faráře vynikly v závěru Mše svaté. Místo ohlášek bylo udílení cen. Byl začátek prázdnin, a tak děti přišly pro odměnu za to, jak v průběhu školního chodily do kostela - pan farář si dělal čárky. Ceny byly rozmanité, pan farář je vyskládal - na oltář. A první cena? Živý pes. Nevěřil jsem, že ho přinesou do prostoru, kde se zpřítomňuje Kristova oběť, vždyť psi a kouzelníci do kostela nesmí! Přinesli... Na požehnání jsem již nečekal. K udílení svátostí a svátostin je přece nutná správná materie, forma a intence udělovatele.
V týdnu byl svátek Cyrila a Metoděje, který je spojen v této farnosti s poutí ke kapličce zasvěcené těmto významným světcům. Rozhodoval jsem se, jestli na Mši svatou jít či nikoliv, ale úcta ke světcům zvítězila před nedůvěrou k oblíbenému faráři. Tentokrát jsem se dočkal homiliie, která byla o těchto svatých. Dozvěděl jsem se zajímavé věci. V 9. století prý na světě existovaly dvě církve západní a východní. Cyril s Metodějem patřili prý k té východní. Přesto se rozhodli nechat si svou misii schválit papežem. Proč? Těžko říct. Asi cítili, že je to výhodnější. Západní kněží totiž proti nim brojili. Výsledkem jejich intrik je i prosazení Filioque do Kréda. Farníci byli poučeni a spokojeni.
K tomuto kázání jsem měl několik výhrad, já věčný šťoural. V 9. století opravdu došlo k prvnímu otevřenému rozkolu západní a východní církve, za který byl odpovědný patriarcha Fotios, osobní přítel Cyrilův. Do té doby byla Církev jednotná, i když východ měl vždy s respektováním autority papeže problémy. Fotios ovšem autoritu papeže uznával do té doby, dokud nebyl papežem sesazen z místa patriarchy, pak začal považovat odchylky mezi západní a východní církví, které byly disciplinárního charakteru, za hereze a papeže exkomunikoval. Rozkol byl zažehnán v roce 886. Proč Cyril, který se přátelil s Fotiem, si nechal schválit svou misii papežem? Protože jako každý katolický křesťan respektoval jeho autoritu, to je jednodušší vysvětlení, než tvrzení, že Cyril cítil, že je to výhodnější. Těžko bychom ho mohli oslavovat jako světce, kdyby následoval Fotia v jeho schizmatu, ostatně v roce 863, kdy Cyril s Metodějem přišli na Moravu ještě žádný rozkol neexistoval, ten se dá datovat do roku 867. Z kázání jsem měl pocit, že byly dvě církve a že bylo jedno, kterou bude člověk následovat. Nikoliv. Člověk nemusí znát církevní dějiny, stačí dokument Druhého vatikánského koncilu Lumen Gentium:
To je jediná Kristova církev, kterou vyznáváme ve Vyznání víry jako jednu, svatou, katolickou a apoštolskou. (12)((12/Srov. Symbolum Apostolicum: Denz. 6-9 (10-30); Symb. Nic., Const.: Denz. 86 (150); coll. Prof. fidei Trid.: Denz. 994 a 999 (1862 a 1868).)) Po svém zmrtvýchvstání ji náš Spasitel odevzdal Petrovi jako pastýři (srov. Jan 21,17), jemu a ostatním apoštolům ji svěřil, aby ji šířili a řídili (srov. Mt 28,18n), a provždy ji postavil jako sloup a pevnou oporu pravdy (srov. 1 Tim 3015). Tato církev, ustavená a uspořádaná na zemi jako společnost, subsistuje (subsistit, uskutečňuje se) v katolické církvi a je řízena Petrovým nástupcem a biskupy ve společenství s ním. (Lumen Gentium, 8)
A otázka Filioque? Pan farář hovořil o intrikách západních kněží. Budiž. Co však zapomněl zmínit je, že to, že Duch svatý vychází z Otce i Syna, je článek víry, kterému musí každý katolík věřit - intriky neintriky:
Latinská tradice vyznání víry říká, že Duch "vychází z Otce i Syna (Filioque)". Florentský koncil v roce 1439 vysvětluje: "Duch svatý má svou podstatu a své bytí zároveň od Otce i od Syna a od věčnosti vychází z obou jako z jediného principu a jediným vydechováním. A protože všechno, co je Otcovo, kromě svého otcovství, dal sám Otec svému jednorozenému Synu, když ho zplodil, tedy i toto vychází Ducha svatého ze Syna dostává Syn od věčnosti od Otce, který ho od věčnosti zplodil."
Výraz Filioque chybí ve vyznání víry vyhlášeném v Cařihradě v roce 381. Avšak na základě starobylé latinské a alexandrijské tradice to již dogmaticky vyznal papež sv. Lev v roce 447, dříve než Řím v roce 451 poznal a přijal během chalcedonského koncilu vyznání víry z roku 381. Užívání tohoto znění Kréda pozvolna vstupovalo do latinské liturgie (mezi 8. a 11. stoletím). (KKC, § 246 - 247)
Příští neděli se slavil krmaš - tak se říká na severní Moravě slavnosti výročí posvěcení kostela. Mši svatou celebroval pan děkan. Hosanu nahradil kancionál, kytary varhany, byť elektrické. Homilii měl celebrující kněz, žádný laik během ní do kněžiště nevstoupil. Vše proběhlo podle mešního řádu. Jelikož se vše točilo kolem kostela, při četbě Evangelia zazněla tato slova:
Byly blízko židovské velikonoce a Ježíš se odebral vzhůru do Jeruzaléma. V chrámě zastihl prodavače býčků, ovcí a holubů i směnárníky, jak tam sedí. Tu si udělal z provazů důtky a vyhnal všechny z chrámu i s ovcemi a býčky, směnárníkům rozházel peníze a stoly jim zpřevracel a prodavačům holubů řekl:"Jděte s tím odtud. Nedělejte z domu mého otce tržnici!" Jeho učedníci si vzpomněli, že je psáno: 'Horlivost pro tvůj dům mě stravuje.' (Jan 2, 13-17)
Přišlo mi to příznačné - přemýšlel jsem, jestli se Pán Ježíš nehněvá, když se na místě, na kterém se za nás vydává, povalují různé "hodnotné" ceny a nakonec tam přinesou i psa. Jeho trpělivost je veliká, zřejmě ví, že se to děje bez zlého úmyslu. Ale proč? Kam se poděla úcta k Eucharistii, respekt k autoritě Církve a Svatého Otce?
Tolik zpráva z mé dovolené. Určení míry její závažnosti či "okurkovitosti" ponechávám na čtenáři. Některý čtenář mě třeba bude považovat za netolerantního fundamentalistu. Důležité přece je, že farnost žije, pořádají se zájezdy a farní dny. A liturgie podle řádu? To je přežitek. Já nevím. Vím jen, že jsem se hodně hněval. Pobouřila mě neúcta ke Kristově oběti a zoufal jsem si nad tím, jak to farníkům vůbec nevadí a píší petice otci biskupovi, aby pana faráře na jeho místě ponechal. Tu petici bych nepodepsal. A vy?
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Jakub Jakub | E-mail | Web | 27. prosince 2006 v 13:51 | Reagovat

Zajímavé a bohužel až moc pravdivé. Jak já vím ze své zkušenosti, děje se to opravdu na mnoha místech. V různých obměnách samozřejmě. Např. v Olomouci Hejčíně, kde ještě donedávna otravovali katolickou víru charismatičtí kněží z řádu karmelitánů se docela běžně měnily rubriky podle libovůle celebranta(pardón, předsedajícího) a neděli, co neděli pěla schola(omlouvám se svému příteli regenschorimu, který vede skutečnou scholu) taborové popěvky z Hosany, Coinónie a jiných braků, do kostela se zcela nehodících. K tomu občas zahrály varhany, aby se nasitil i duch "tradičněji" smýšlejících katolíků, ale při přijímání a po něm se rozdrnčely kytáry a píšťaličky.

Opravdu komické, jak neokatolící, vyčítající různým tradičním skupinkám věřících nepošlušnost Svatému Otci a DVK, naprosto ignorují papežovo volání po řádu a rubrikách, jejichž nedodržování ještě donedávno bylo pod těžkým hříchem.  Žijeme v době paradoxů. Bohužel...

2 Jakub Jakub | E-mail | Web | 27. prosince 2006 v 13:52 | Reagovat

Omlouvám se za pravopisné chyby, jsem nějaký unavený a trpím nespavostí.

3 Anna Talianova Anna Talianova | E-mail | 26. ledna 2007 v 0:46 | Reagovat

to Jakoubek ze Stříbra: Milý Jakoubku, když trpíte nespavostí, nebylo by třeba lepší místo psaní takovýchto příspěvků spíše s destruktivní kritikou modlit se za obnovu katolické Církve růženec (třeba i patnáctidesátkový)? Myslím, že byste tím Církvi pomohl více :-) ...

4 jjs jjs | 26. ledna 2007 v 13:57 | Reagovat

Jakoubku, Anna tu má také články. Abyste věděl, co si o vás myslí.

http://uchemjehly.blog.cz/0606/kdo-za-to-muze

5 Jacques Jacques | E-mail | Web | 4. února 2007 v 17:51 | Reagovat

Aničko, keine Angst o moje zdraví jak tělesné, tak duševní:) Zvládnu to i bez vašich rad a pomoci:) Růženec se samozřejmě modlím. A nejen patnáctidesátkový, ale i bolestý a další druhy;) Nespavost mi působí lidé jako vy, tak potom je každá rada drahá. Co s tím? Ale ano, jistě, modlím se i za vaše obrácení a opravdovou touhu po Pravdě.

Narozdíl od vás se "jen" nemodlím, ale také něco dělám pro obnovu Církve svaté. Neboť jak říká můj milý svatý patron:"Víra beze skutků mrtvá jest"

A to je zase inspirace pro vás:)

Ano Jiří, Aniččin článeček jsem přelouskal, ale nic nového nenašel. Škoda:(

6 Anna Talianova Anna Talianova | E-mail | 6. února 2007 v 22:01 | Reagovat

Jakub: Děkuji za Vaše modlitby.

7 jaskonskova jaskonskova | 24. září 2008 v 17:14 | Reagovat

hmmmmmmm.................soper

8 Vlastimil Vlastimil | 20. prosince 2008 v 22:44 | Reagovat

Jsem na tomto blogu poprvé a jsem zděšen vašimi názory. Ano, cítím z toho netoleranci a fundamentalismus. Věřte, že tímto církvi dobrou službu neděláte, stavíte jen větší příkopy mezi praktikujícími a nepraktikujícími křesťany.

9 Roman Roman | Web | 24. ledna 2010 v 10:59 | Reagovat

Dobrý den,
rád bych Vás, máte-li chuť, pozval k návštěvě blogu www.monarchiemistorepubliky.blog.cz - propagujícího trochu neobvyklou myšlenku přeměny České republiky v České království.
Založil jsem rubriku Články hostujících autorů, která by oživila blog – a v níž bych rád publikoval články jiných lidí - ideálně původní, vztahující se k historii i současnosti; souhlasné, nesouhlasné – i lhostejné ... v podstatě může jít o jakýkoliv pro jiné čtenáře zajímavý článek na libovolné téma. Budu rád, pokud rubriku aktivně využijete – můžete tak dát vědět o svém blogu i jiné skupině čtenářů.
Děkuji za Váš případný zájem i čas, který není ohraničen žádným termínem – a pokud vnímáte toto pozvání jako spam, tak se velmi omlouvám.
S přáním všeho dobrého, Roman.
P.S. Dovoluji si v konečné fázi rozhodnout, co, kdy a v jakém množství opublikuji. Děkuji.

10 Jan OP Jan OP | E-mail | 20. června 2011 v 14:31 | Reagovat

Mě se tento Váš blog líbil. K tomu "Filioque" dodám, že jde i o teologický vývoj (větší jasno čemu věříme). První církevní otcové měli hokej ve vycházení osob v Nejsvětější Trojici a nebylo jim jasné, v čem se liší vycházení Syna a Ducha svatého.  
Slovo "Francký blud" dnes používají pravoslavní kněží a v Katolické církvi k němu mají blízko lidé kolem Konzala (Koinotes).

11 RonaldMep RonaldMep | E-mail | 20. ledna 2017 v 16:01 | Reagovat

<a href=http://motaxmoto.ru/>купить детский квадроцикл</a>

12 WilliamErype WilliamErype | E-mail | Web | 23. ledna 2017 v 0:26 | Reagovat

<a href=http://shemale-sex.net/>shemale sex movies</a> - shemale sex videos, tranny tube.

13 RobertFlacy RobertFlacy | E-mail | Web | 3. února 2017 v 13:45 | Reagovat

<a href=https://mrwhite.biz/>cc dumps</a> - cc dumps 2017, sell dumps with pin.

14 Bruceknini Bruceknini | E-mail | Web | 4. února 2017 v 14:37 | Reagovat

first website http://myxnxxporn.com/

15 LarryDrels LarryDrels | E-mail | Web | 24. března 2017 v 15:53 | Reagovat

good-natured website http://healthier247.com/

16 Walterpibre Walterpibre | E-mail | Web | 22. května 2017 v 16:40 | Reagovat

favourable resource http://pornsiteslist.org/papua-new-guinea-porno.html

17 VaughnNic VaughnNic | E-mail | Web | 22. května 2017 v 19:05 | Reagovat

make a good site http://pinkxvideos.com/rosi-barreto.html

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama