Okurková sezóna aneb svatý Cyril a Metoděj a pes

30. října 2006 v 14:58 | jjs |  Články
O prázdninách lidé odjíždějí na dovolenou a novináři nemají, o čem psát: nastává takzvaná okurková sezóna. Zpravodajové berou zavděk kdejakou informací, a tak se dozvídáme, že návštěva v porodnici strčila do zdravotní sestry, že je v Čechách nedostatek veřejných záchodků a že lomové jezírko na Tachovsku vysychá a umírají tam čolci. I já jsem byl na dovolené a se čtenáři bych se rád podělil o zážitek, který si z ní přivážím. Jestli se jedná o typickou zprávu okurkové sezóny nebo jde o něco závažnějšího, nechť čtenář posoudí sám.

Pro katolíka, který nějakou dobu pobývá mimo svou farnost, by neměl při plnění nedělní povinnosti nastat žádný problém, alespoň pokud se nachází na území České republiky (v zahraničí je to horší, tam už nemusíme rozumět ani slovo - to je nevýhoda zavedení národního jazyka do liturgie), protože Mše svatá se přece slouží v každé farnosti podle stejného pořádku. I když vím, že katoličtí křesťané mají právo, "aby slavení Eucharistie bylo ve všech částech svědomitě připraveno, tak aby v ní bylo slovo Boží důstojně a plně hlásáno a vykládáno, aby bylo pečlivě dbáno podle norem na pravomoc při výběru liturgických textů a obřadů a aby jejich víra byla slovy při slavení liturgie náležitě střežena a živena," (Redemptionis Sacramentum, 57) nejsem nijak náročný, věřím, že Bůh nedostatky doplní, o čemž svědčí i vidění bl. Kateřiny Emmerichové. To, čeho jsem byl svědkem na Mši svaté v jedné farnosti v Beskydech, mi však doslova vyrazilo dech.
Hudbou se nehodlám dlouho zabývat. Dokument Redemtionis Sacramentum hovoří o tom, že věřící mají právo, "aby především při nedělní oslavě zněla vhodná a pravá sakrální hudba." (Redemptionis Sacramentum, 58) Jestli jsou vhodným doprovodem obřadu zpřítomnění Kristovy kalvarské oběti písničky ze zpěvníku Hosana, se vede dialog dlouho. Já si myslím, že tyto písničky nepatří do kostela, ale spíše k táborovému ohni; působí na mě rušivým dojmem a nemůžu se ubránit pocitu, že Mši svatou znevažují. Ale protože jsem se s nimi v kostele setkal již mnohokrát, nebyl jsem ani tentokrát zaskočen - řekl jsem si, že to nějak vydržím.
Při liturgii se nedělo tedy nic zvláštního až do chvíle, kdy měla přijít homilie. Co je to homilie, která následuje za četbou Evangelia?
Mezi formami hlásání zaujímá zvláštní místo homilie, která je součástí liturgie a je vyhrazena knězi nebo jáhnu. V ní se během liturgického roku vysvětlují z posvátných textů tajemství víry a zásady, kterými se řídí křesťanský život. (CIC, Kán. 767: § 1)
Homilii má mít obvykle sám kněz, který bohoslužbu vede; může ji svěřit koncelebrujícímu knězi, nebo někdy podle vhodnosti též jáhnovi, nikdy ovšem laikovi. (Missale Romanum, 66)
Po Evangeliu se v prostoru kněžiště shromáždila početná skupina laiků. Povídala o tom, jaké je to v Ghaně a jak tam lidé potřebují naši pomoc. Chvályhodné. Víc nevím, protože jsem na chvíli odešel. Když jsem se vrátil postěžoval jsem si jedné známé, která, ač evangelička, chodí občas na katolické bohoslužby, že byly porušeny liturgické předpisy:
Nutno připomenout, že jakoukoliv dřívější normu, která povolovala neposvěceným osobám pronášet homilii při mši svaté, je třeba považovat na základě kán. 767 § 1 za zrušenou. Tato praxe je odmítnuta a nemůže být proto povolena na základě rozšířeného zvyku.
Zákaz kázání laiků při mši svaté platí i pro bohoslovce, studenty teologie i pro ty, kteří působí jako tzv. pastorační asistenti, jakož i pro jakékoliv skupiny, společnosti či sdružení laiků. (Redemptionis Sacramentum, 65 - 66)
Nečekal jsem od ní pochopení, jen jsem musel ospravedlnit svou nepřítomnost. Zastala se pana faráře, prý tu končí, a tak je mu vše jedno, jinak je ale výborný, pořádá zájezdy s farníky, třeba do Medžugorje. Co jí na to říct? Evangelíci nemají pro církevní autoritu pochopení...
Pastorační dovednosti pana faráře vynikly v závěru Mše svaté. Místo ohlášek bylo udílení cen. Byl začátek prázdnin, a tak děti přišly pro odměnu za to, jak v průběhu školního chodily do kostela - pan farář si dělal čárky. Ceny byly rozmanité, pan farář je vyskládal - na oltář. A první cena? Živý pes. Nevěřil jsem, že ho přinesou do prostoru, kde se zpřítomňuje Kristova oběť, vždyť psi a kouzelníci do kostela nesmí! Přinesli... Na požehnání jsem již nečekal. K udílení svátostí a svátostin je přece nutná správná materie, forma a intence udělovatele.
V týdnu byl svátek Cyrila a Metoděje, který je spojen v této farnosti s poutí ke kapličce zasvěcené těmto významným světcům. Rozhodoval jsem se, jestli na Mši svatou jít či nikoliv, ale úcta ke světcům zvítězila před nedůvěrou k oblíbenému faráři. Tentokrát jsem se dočkal homiliie, která byla o těchto svatých. Dozvěděl jsem se zajímavé věci. V 9. století prý na světě existovaly dvě církve západní a východní. Cyril s Metodějem patřili prý k té východní. Přesto se rozhodli nechat si svou misii schválit papežem. Proč? Těžko říct. Asi cítili, že je to výhodnější. Západní kněží totiž proti nim brojili. Výsledkem jejich intrik je i prosazení Filioque do Kréda. Farníci byli poučeni a spokojeni.
K tomuto kázání jsem měl několik výhrad, já věčný šťoural. V 9. století opravdu došlo k prvnímu otevřenému rozkolu západní a východní církve, za který byl odpovědný patriarcha Fotios, osobní přítel Cyrilův. Do té doby byla Církev jednotná, i když východ měl vždy s respektováním autority papeže problémy. Fotios ovšem autoritu papeže uznával do té doby, dokud nebyl papežem sesazen z místa patriarchy, pak začal považovat odchylky mezi západní a východní církví, které byly disciplinárního charakteru, za hereze a papeže exkomunikoval. Rozkol byl zažehnán v roce 886. Proč Cyril, který se přátelil s Fotiem, si nechal schválit svou misii papežem? Protože jako každý katolický křesťan respektoval jeho autoritu, to je jednodušší vysvětlení, než tvrzení, že Cyril cítil, že je to výhodnější. Těžko bychom ho mohli oslavovat jako světce, kdyby následoval Fotia v jeho schizmatu, ostatně v roce 863, kdy Cyril s Metodějem přišli na Moravu ještě žádný rozkol neexistoval, ten se dá datovat do roku 867. Z kázání jsem měl pocit, že byly dvě církve a že bylo jedno, kterou bude člověk následovat. Nikoliv. Člověk nemusí znát církevní dějiny, stačí dokument Druhého vatikánského koncilu Lumen Gentium:
To je jediná Kristova církev, kterou vyznáváme ve Vyznání víry jako jednu, svatou, katolickou a apoštolskou. (12)((12/Srov. Symbolum Apostolicum: Denz. 6-9 (10-30); Symb. Nic., Const.: Denz. 86 (150); coll. Prof. fidei Trid.: Denz. 994 a 999 (1862 a 1868).)) Po svém zmrtvýchvstání ji náš Spasitel odevzdal Petrovi jako pastýři (srov. Jan 21,17), jemu a ostatním apoštolům ji svěřil, aby ji šířili a řídili (srov. Mt 28,18n), a provždy ji postavil jako sloup a pevnou oporu pravdy (srov. 1 Tim 3015). Tato církev, ustavená a uspořádaná na zemi jako společnost, subsistuje (subsistit, uskutečňuje se) v katolické církvi a je řízena Petrovým nástupcem a biskupy ve společenství s ním. (Lumen Gentium, 8)
A otázka Filioque? Pan farář hovořil o intrikách západních kněží. Budiž. Co však zapomněl zmínit je, že to, že Duch svatý vychází z Otce i Syna, je článek víry, kterému musí každý katolík věřit - intriky neintriky:
Latinská tradice vyznání víry říká, že Duch "vychází z Otce i Syna (Filioque)". Florentský koncil v roce 1439 vysvětluje: "Duch svatý má svou podstatu a své bytí zároveň od Otce i od Syna a od věčnosti vychází z obou jako z jediného principu a jediným vydechováním. A protože všechno, co je Otcovo, kromě svého otcovství, dal sám Otec svému jednorozenému Synu, když ho zplodil, tedy i toto vychází Ducha svatého ze Syna dostává Syn od věčnosti od Otce, který ho od věčnosti zplodil."
Výraz Filioque chybí ve vyznání víry vyhlášeném v Cařihradě v roce 381. Avšak na základě starobylé latinské a alexandrijské tradice to již dogmaticky vyznal papež sv. Lev v roce 447, dříve než Řím v roce 451 poznal a přijal během chalcedonského koncilu vyznání víry z roku 381. Užívání tohoto znění Kréda pozvolna vstupovalo do latinské liturgie (mezi 8. a 11. stoletím). (KKC, § 246 - 247)
Příští neděli se slavil krmaš - tak se říká na severní Moravě slavnosti výročí posvěcení kostela. Mši svatou celebroval pan děkan. Hosanu nahradil kancionál, kytary varhany, byť elektrické. Homilii měl celebrující kněz, žádný laik během ní do kněžiště nevstoupil. Vše proběhlo podle mešního řádu. Jelikož se vše točilo kolem kostela, při četbě Evangelia zazněla tato slova:
Byly blízko židovské velikonoce a Ježíš se odebral vzhůru do Jeruzaléma. V chrámě zastihl prodavače býčků, ovcí a holubů i směnárníky, jak tam sedí. Tu si udělal z provazů důtky a vyhnal všechny z chrámu i s ovcemi a býčky, směnárníkům rozházel peníze a stoly jim zpřevracel a prodavačům holubů řekl:"Jděte s tím odtud. Nedělejte z domu mého otce tržnici!" Jeho učedníci si vzpomněli, že je psáno: 'Horlivost pro tvůj dům mě stravuje.' (Jan 2, 13-17)
Přišlo mi to příznačné - přemýšlel jsem, jestli se Pán Ježíš nehněvá, když se na místě, na kterém se za nás vydává, povalují různé "hodnotné" ceny a nakonec tam přinesou i psa. Jeho trpělivost je veliká, zřejmě ví, že se to děje bez zlého úmyslu. Ale proč? Kam se poděla úcta k Eucharistii, respekt k autoritě Církve a Svatého Otce?
Tolik zpráva z mé dovolené. Určení míry její závažnosti či "okurkovitosti" ponechávám na čtenáři. Některý čtenář mě třeba bude považovat za netolerantního fundamentalistu. Důležité přece je, že farnost žije, pořádají se zájezdy a farní dny. A liturgie podle řádu? To je přežitek. Já nevím. Vím jen, že jsem se hodně hněval. Pobouřila mě neúcta ke Kristově oběti a zoufal jsem si nad tím, jak to farníkům vůbec nevadí a píší petice otci biskupovi, aby pana faráře na jeho místě ponechal. Tu petici bych nepodepsal. A vy?
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Jakub Jakub | E-mail | Web | 27. prosince 2006 v 13:51 | Reagovat

Zajímavé a bohužel až moc pravdivé. Jak já vím ze své zkušenosti, děje se to opravdu na mnoha místech. V různých obměnách samozřejmě. Např. v Olomouci Hejčíně, kde ještě donedávna otravovali katolickou víru charismatičtí kněží z řádu karmelitánů se docela běžně měnily rubriky podle libovůle celebranta(pardón, předsedajícího) a neděli, co neděli pěla schola(omlouvám se svému příteli regenschorimu, který vede skutečnou scholu) taborové popěvky z Hosany, Coinónie a jiných braků, do kostela se zcela nehodících. K tomu občas zahrály varhany, aby se nasitil i duch "tradičněji" smýšlejících katolíků, ale při přijímání a po něm se rozdrnčely kytáry a píšťaličky.

Opravdu komické, jak neokatolící, vyčítající různým tradičním skupinkám věřících nepošlušnost Svatému Otci a DVK, naprosto ignorují papežovo volání po řádu a rubrikách, jejichž nedodržování ještě donedávno bylo pod těžkým hříchem.  Žijeme v době paradoxů. Bohužel...

2 Jakub Jakub | E-mail | Web | 27. prosince 2006 v 13:52 | Reagovat

Omlouvám se za pravopisné chyby, jsem nějaký unavený a trpím nespavostí.

3 Anna Talianova Anna Talianova | E-mail | 26. ledna 2007 v 0:46 | Reagovat

to Jakoubek ze Stříbra: Milý Jakoubku, když trpíte nespavostí, nebylo by třeba lepší místo psaní takovýchto příspěvků spíše s destruktivní kritikou modlit se za obnovu katolické Církve růženec (třeba i patnáctidesátkový)? Myslím, že byste tím Církvi pomohl více :-) ...

4 jjs jjs | 26. ledna 2007 v 13:57 | Reagovat

Jakoubku, Anna tu má také články. Abyste věděl, co si o vás myslí.

http://uchemjehly.blog.cz/0606/kdo-za-to-muze

5 Jacques Jacques | E-mail | Web | 4. února 2007 v 17:51 | Reagovat

Aničko, keine Angst o moje zdraví jak tělesné, tak duševní:) Zvládnu to i bez vašich rad a pomoci:) Růženec se samozřejmě modlím. A nejen patnáctidesátkový, ale i bolestý a další druhy;) Nespavost mi působí lidé jako vy, tak potom je každá rada drahá. Co s tím? Ale ano, jistě, modlím se i za vaše obrácení a opravdovou touhu po Pravdě.

Narozdíl od vás se "jen" nemodlím, ale také něco dělám pro obnovu Církve svaté. Neboť jak říká můj milý svatý patron:"Víra beze skutků mrtvá jest"

A to je zase inspirace pro vás:)

Ano Jiří, Aniččin článeček jsem přelouskal, ale nic nového nenašel. Škoda:(

6 Anna Talianova Anna Talianova | E-mail | 6. února 2007 v 22:01 | Reagovat

Jakub: Děkuji za Vaše modlitby.

7 jaskonskova jaskonskova | 24. září 2008 v 17:14 | Reagovat

hmmmmmmm.................soper

8 Vlastimil Vlastimil | 20. prosince 2008 v 22:44 | Reagovat

Jsem na tomto blogu poprvé a jsem zděšen vašimi názory. Ano, cítím z toho netoleranci a fundamentalismus. Věřte, že tímto církvi dobrou službu neděláte, stavíte jen větší příkopy mezi praktikujícími a nepraktikujícími křesťany.

9 Roman Roman | Web | 24. ledna 2010 v 10:59 | Reagovat

Dobrý den,
rád bych Vás, máte-li chuť, pozval k návštěvě blogu www.monarchiemistorepubliky.blog.cz - propagujícího trochu neobvyklou myšlenku přeměny České republiky v České království.
Založil jsem rubriku Články hostujících autorů, která by oživila blog – a v níž bych rád publikoval články jiných lidí - ideálně původní, vztahující se k historii i současnosti; souhlasné, nesouhlasné – i lhostejné ... v podstatě může jít o jakýkoliv pro jiné čtenáře zajímavý článek na libovolné téma. Budu rád, pokud rubriku aktivně využijete – můžete tak dát vědět o svém blogu i jiné skupině čtenářů.
Děkuji za Váš případný zájem i čas, který není ohraničen žádným termínem – a pokud vnímáte toto pozvání jako spam, tak se velmi omlouvám.
S přáním všeho dobrého, Roman.
P.S. Dovoluji si v konečné fázi rozhodnout, co, kdy a v jakém množství opublikuji. Děkuji.

10 Jan OP Jan OP | E-mail | 20. června 2011 v 14:31 | Reagovat

Mě se tento Váš blog líbil. K tomu "Filioque" dodám, že jde i o teologický vývoj (větší jasno čemu věříme). První církevní otcové měli hokej ve vycházení osob v Nejsvětější Trojici a nebylo jim jasné, v čem se liší vycházení Syna a Ducha svatého.  
Slovo "Francký blud" dnes používají pravoslavní kněží a v Katolické církvi k němu mají blízko lidé kolem Konzala (Koinotes).

11 RonaldMep RonaldMep | E-mail | 20. ledna 2017 v 16:01 | Reagovat

<a href=http://motaxmoto.ru/>купить детский квадроцикл</a>

12 WilliamErype WilliamErype | E-mail | Web | 23. ledna 2017 v 0:26 | Reagovat

<a href=http://shemale-sex.net/>shemale sex movies</a> - shemale sex videos, tranny tube.

13 RobertFlacy RobertFlacy | E-mail | Web | 3. února 2017 v 13:45 | Reagovat

<a href=https://mrwhite.biz/>cc dumps</a> - cc dumps 2017, sell dumps with pin.

14 Bruceknini Bruceknini | E-mail | Web | 4. února 2017 v 14:37 | Reagovat

first website http://myxnxxporn.com/

15 LarryDrels LarryDrels | E-mail | Web | 24. března 2017 v 15:53 | Reagovat

good-natured website http://healthier247.com/

16 Walterpibre Walterpibre | E-mail | Web | 22. května 2017 v 16:40 | Reagovat

favourable resource http://pornsiteslist.org/papua-new-guinea-porno.html

17 VaughnNic VaughnNic | E-mail | Web | 22. května 2017 v 19:05 | Reagovat

make a good site http://pinkxvideos.com/rosi-barreto.html

18 Danieljef Danieljef | E-mail | Web | 1. června 2017 v 23:41 | Reagovat

?Get very quickly academic help today. Let your paper have the proper format, reveal decent refererncing and defend a clear point. Exellent provider is an individual click absent.
Essay Crafting Services for Students
Are you on the lookout for a reliable essay crafting program to get professional assistance with your paper? In this article is the exceptional news for you! ProEssays.biz is really a supplier you may rely on. We have been from the industry for several years. Thus, we know how to meet the customers’ expectations.
Should you decide to get a hold of an academic helper, you must be searching to the most desirable essay composing support. You must know that you just pay back your money for a paper that will improve your college efficiency. That may be what we offer to our clients. Imagine. No a whole lot more boring papers, no additional sleepless nights, no a good deal more endless stress. Just perfectly composed essays plus a lot of costless time.
We know that every customer has his/her individual necessities when it comes to composing top notch custom made papers. Different producing and formatting styles, individual solution to every customer and attention to details make us a pro using the web essay crafting service with the highest standard.
We offer high-quality papers of any kind, from 5 paragraph essay to Ph.D. dissertation, and other crafting and editing companies. You're free of cost to order your paper at any time of working day and night. All you need to do is to contact us, and we will accept your order no matter how complicated or urgent it is.
Once you wish to know how our essay creating program can assist you with your essay, keep on reading.
Why choose our college essay creating agency?
There are a good number of other paper producing service providers across the Internet, but only one or two of these is generally trusted. A few of them offer cheap essay composing provider and deliver poorly written or plagiarized content. The others fail to meet your deadline or simply take your money and give you nothing in turn.
In this article can be a list of reasons that hits the points of how we can become your professional helpers and simplify your college life:
Our consumers get unlimited, free of cost revisions of their papers, edited and revised as loads of times as needed until all the instructions are met. The option of 100 % free unlimited revisions is feasible during 14 days after your paper is delivered. Our writers and editors will make all the necessary changes and send it back again to you as soon as probable.
Ordering an essay creating services, student expects to see a professionally-composed piece of creating. We grant concise, clear, well-structured papers written by indigenous English speakers. After you appear through it before submitting it to your professor, you will see that our succeed is belonging to the highest standard.
We use several plagiarism detecting programs to make sure that your paper is completely free of material taken from the opposite resources (except quotations, of course). As a topnotch English essay creating provider, we deliver only 100% unique products.
Essay creating companies you have been wanting for
We hire only the most beneficial English and American writers to make sure you get the leading helper who knows all the academic crafting standards you will want to meet. UK and USA writers with Master’s and Ph.D. degrees make us just one for the most useful providers of academic help to the internet. In this article are some facts about our producing team you should know:
All of our writers have at least four years of encounter around the sphere of academic creating
All of our writers have graduated from the greatest universities inside of the USA and UK
A number of them have educational, teaching and professional creating encounter
Many of them have publications
A team of motivated, well-trained and dedicated writers makes us a top crafting business. We have training programs for writers to let them build up their skills constantly. We give a perfect opportunity for our writers to boost their have and get cash. We do our ultimate to furnish them with one of the most comfortable do the job environment.
Professional and friendly aid team
Our customer help team knows how to treat even quite possibly the most demanding consumers. They are on their own duty 24/7 and are wanting to help you with your questions or issues at any time. Some suppliers do not shell out significantly attention to the get the job done of customer assist department, but not us. We choose to know that our clients are completely happy not only with papers they get but also which has a pleasant approach of ordering. Superior responsibility, immediate reaction, and politeness make our assist representatives professional and responsive.
It is easy to easily access us by using these ways of communication:
Call us and get an immediate answer to all of your questions. Our assist team will guide you and explain to you all the uncertainties may occur.
A customer aid representative will talk to you right within the moment you open the live chat window.
Send us an email and you will get an answer during the shortest time.
We have a built-in messaging scheme that connects you to definitely your writer and guidance team, giving you a convenient way of swiftly communication during the producing procedure.
In the event you have a problem, we deal with it at once. Our main aim is offering the most suitable academic crafting companies for students from all over the world.
A broad vary of expert services
By using our blog ensures you to definitely get assistance with any type of academic issue you may have. We offer all creating providers you may really want:
Essays
Dissertations
Term papers
Articles
Outlines
Theses
PowerPoint presentations
Book and movie reviews
Creative creating
Speeches
Article critiques
And more…
As a premium composing services, we never fall complicated or massive projects. We also have subject specialists with degrees in particular disciplines to make sure that your Biology paper writer is proficient and has a degree in Biology. We succeed with different formatting styles as well as MLA, APA, Chicago/Turabian, Harvard and other. Just get to the order web page, specify the instructions and we will take care of your paper.
Ordering approach
The ordering practice is very easy to understand and takes you three straight forward steps:
Offer you us with your instructions
Fork out in your
Get the customized written paper
You may be recommended to offer you as some details within your instructions as practical to make sure that your writer has a clear idea of what exactly you want. If you decide to have some special materials like drafts or textbooks, you may be costless to upload them along with your paper instructions and our writers will base a research on them if needed.
After you site your order, we assign quite possibly the most suitable writer to compose it. From now on, it is easy to rest assured that your paper will meet the highest academic standards.
Save your precious time and leave all of your complicated and boring papers to our experts. They know what to do to make your professor raise his/her eyebrows. Prepare to become the smartest student in class with ProEssays.biz.
So, what are waiting for? Visit the Order site, site your order and see how our composing experts are composing the optimum essay you have ever seen!
Go to order kind
<a href=http://www.protesespenianas.com.br/duvidas-comuns/>essay writing services</a>

19 Normancam Normancam | E-mail | Web | 9. června 2017 v 5:19 | Reagovat

близкий вебресурс <a href=http://www.apoi.ru/notarius-sitnikova-olga-vyacheslavovna-moskva-sh-rublevskoe-22-k-1>нотариус в офис метро Молодежная</a> - нотариус без выходных Крылацкое, выезд нотариуса на дом метро Выставочная.

20 Josephwal Josephwal | E-mail | Web | 10. července 2017 v 3:11 | Reagovat

<a href=http://deluxedumps.com>Dumps</a> - cheap dumps, track1 dumps

21 RobertCyday RobertCyday | E-mail | Web | 15. července 2017 v 3:29 | Reagovat

<a href=https://www.buybest1.biz/>sell dump</a> - valid cc buy online, credit cards

22 CarolynDem CarolynDem | E-mail | 5. srpna 2017 v 0:43 | Reagovat

Revolutional update of SEO/SMM software "XRumer 16.0 + XEvil":
captcha breaking of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
and more than 8400 another subtypes of captcha,
with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM programms: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other programms.

Interested? There are a lot of introducing videos about XEvil in YouTube.
You read it - then IT WORKS!
Good luck ;)

XRumer201708

23 CarolynDem CarolynDem | E-mail | 5. srpna 2017 v 6:05 | Reagovat

Absolutely NEW update of SEO/SMM package "XRumer 16.0 + XEvil":
captchas solving of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
and more than 8400 another subtypes of captchas,
with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM programms: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other software.

Interested? You can find a lot of demo videos about XEvil in YouTube.
You read it - then IT WORKS!
See you later ;)

XRumer201708

24 CarolynDem CarolynDem | E-mail | 5. srpna 2017 v 16:45 | Reagovat

Revolutional update of SEO/SMM software "XRumer 16.0 + XEvil":
captcha regignizing of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
and more than 8400 another categories of captcha,
with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM programms: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other programms.

Interested? You can find a lot of introducing videos about XEvil in YouTube.
You read it - then IT WORKS!
Good luck!

XRumer201708

25 Dol33larween Dol33larween | E-mail | 12. srpna 2017 v 23:14 | Reagovat

<b>Добро пожаловать на наш сайт</b>
<b>V.I.P. Услуги
OpenVPN
DoubleVPN Service
Proxy/Socks Service</b>
<a href=http://0.00000007.ru/2#ypf9maWcMm>
<img>http://0.00000007.ru/3#M0kDeg605X</img>
</a>
------------------------
Неизменно большое количество socks и proxy серверов онлайн
на данный момент: 33557 IP в 198 странах
<b>Высочайшая анонимность - мы гарантируем, что наши прокси сервера целиком и полностью анонимны</b>
(тоесть не ведут логов и не модифицируют http заголовки)</b>

Шифрация траффика до сокс сервера, собственные технологии туннелирования траффика!
Сверхнадёжная защита IP и всех соединений без эксплуатации VPN
Возможность защищённого соединения с сокс серверами включена на всех тарифах! Спрятать или сменить свой IP можно 2 кликами мышки.

<b>Совместимо с Windows 2k/2k3/XP/Vista/Seven/Win8
Совместимо с MacOS, Linux, BSD (100% работоспособность через WINE)
Совместимо с любыми виртуальными машинами</b>

Безусловно САМЫЕ доступные расценки на безлимитный доступ при высочайшем качестве
Наше правило - больше покупаешь - меньше платишь
Возможность выбора наиболее подходящего анонимного прокси сервера - фильтрация по маске
-IP Hostname Language Uptime Country City Region-
Неизрасходованные прокси не сгорают при истечении времени действия аккуанта.
ICQ бот на всех тарифных планах!
<b>Профессиональная техподдержка</b>
Автоматическая оплата средствами популярных платёжных систем WebMoney , PerfectMoney и BITCOIN
Полностью Анонимный VPN Сервис
Доступ по защищённому https протоколу
<b>Всё что требуется для получения доступа это зарегистрироваться и произвести оплату!</b>

<a href=http://0.00000007.ru/2#a3mwpg4G0z>Vip proxy</a>
__________
прокси автоматически
блокировка вк ок
купить соксы прокси
обход блокировки 2017

26 Michaelereby Michaelereby | E-mail | Web | 30. srpna 2017 v 11:59 | Reagovat

близкий ресурс <a href=http://nologhelp.ru/>Списание налоговых расходов законно</a> - Списание налоговых расходов законно, Закроем НДС.

27 FreddieCrirl FreddieCrirl | E-mail | Web | 11. září 2017 v 23:57 | Reagovat

<a href=http://www.laaninorge.com/10000>Lane 10000 kroner</a> - Lan 4 000 kr, forbrukslan lane penger.

28 Stevenorark Stevenorark | E-mail | Web | 13. září 2017 v 23:07 | Reagovat

<a href=http://gosmeb.ru/shop/kresla-dlya-zala/kresla-petergof/>кресла театральные спб</a> - кресла для театра, мебель для школы.

29 JacobTup JacobTup | E-mail | Web | 21. září 2017 v 22:12 | Reagovat

<a href=http://kreditohnebonitaet.org/50000-euro-kredit-ohne-schufa/30000-euro-kredit-ohne-schufa>30000 Euro Kredit trotz negativer Schufa</a> - 3000 Euro Kredit ohne Schufa, 1000 Euro Kredit trotz negativer Schufa

30 TimothyCah TimothyCah | E-mail | Web | 22. září 2017 v 13:23 | Reagovat

<a href=http://www.yaprestamos.com/10000/prestamo-700-euros>prestamo de 700 euros</a> - Prestamo 300 euros, Prestamo 100 euros

31 Eugenepoilm Eugenepoilm | E-mail | Web | 23. září 2017 v 18:43 | Reagovat

<a href=http://www.lanaisverige.com/10000/lana-4000-kr>lana 4000 kr</a> - lana 5000 kronor, lana pengar 50 000

32 Avito321Tymn Avito321Tymn | E-mail | 29. září 2017 v 0:17 | Reagovat

<b>Пополение баланса Авито (Avito) за 50%</b> | <b>Телеграмм @a1garant</b>

<b>Мое почтение, дорогие друзья!</b>

Будем рады предоставить Всем вам сервис по пополнению баланса на действующие активные аккаунты Avito (а также, абсолютно новые). Если Вам надо  определенные балансы - пишите, будем решать. Потратить можно  на турбо продажи, любые платные услуги Авито (Avito).

<b>Аккаунты не Брут. Живут долго.</b>

Процент пополнения в нашу сторону и стоимость готовых аккаунтов: <b>50% от баланса на аккаунте.</b>
Если необходим залив на ваш аккаунт, в этом случае требуются логин и пароль Вашего акка для доступа к форме оплаты, пополнения баланса.
Для постоянных заказчиков гибкая система бонусов и скидок!

<b>Гарантия: </b>

<b>И, конечно же ничто не укрепляет доверие, как - Постоплата!!!</b> Вперед денег не просим...

Рады сотрудничеству!

<b>Заливы на балансы Авито</b>
________

продам аккаунт варфейс авито
авито взять деньги под расписку
свадебные сундучки для денег на авито
авито ковров работа вакансии подработка деньги
нев баланс авито

33 Marionjem Marionjem | E-mail | Web | 2. října 2017 v 19:22 | Reagovat

<a href=http://50000eurokredit.net/25000/20000-autokredit>20000 Euro Autokredit ohne Schufa</a> - 5000 Euro Autokredit ohne Schufa, Autokredit 10000 Euro.

34 AlysonAbd AlysonAbd | E-mail | Web | 9. října 2017 v 0:22 | Reagovat

Hello all! Lately I have been battling with a lot of Problems. Friends and doctors keep telling me I should consider taking medicine, so I may as well <a href=https://www.snowdonrailway.co.uk/phpunit/can-you-take-tylenol-with-tramadol>site</a> and see how it goes. Problem is, I haven't taken it for a while, and don't wanna get back to it, we'll see how it goes.

35 Elwoodlak Elwoodlak | E-mail | Web | 10. října 2017 v 20:21 | Reagovat

good news resource http://www.heavenlythaikfalls.com/submap194.xml

36 BethanyMlx BethanyMlx | 21. října 2017 v 5:34 | Reagovat

Oh Lord. I don't know what to do as I have tons of work to do next week month. Plus the university exams are nearing, it will be a disaster. I am already panicking maybe I should <a href=https://docs.zoho.com/file/3zq5i5739349477af44278971f40b33924af0>source</a> to calm down a little bit. Hopefully it will all go well. Wish me luck.

37 Bryannah Bryannah | E-mail | Web | 21. října 2017 v 16:52 | Reagovat

good web site http://www.beatport.co/submap328.xml

38 AlysonAii AlysonAii | E-mail | Web | 25. října 2017 v 14:41 | Reagovat

http://www.akonter.com/story/-by-rxinfocenter-com/

39 BethanyUyz BethanyUyz | E-mail | Web | 26. října 2017 v 11:03 | Reagovat

http://gamescap.com/profile/aubreysalie

40 Shawnshulk Shawnshulk | E-mail | Web | 16. prosince 2017 v 18:14 | Reagovat

<a href=http://lashstudia.ru/obuchieniie>обучение наращиванию ресниц</a> - студия наращивания ресниц москва, обучение наращиванию ресниц.

41 Davidneery Davidneery | E-mail | Web | 27. prosince 2017 v 23:11 | Reagovat

<a href=http://en.apothekemed.org/buy-levitra-online.html>Buy Levitra Online</a> - Acheter Cialis 20mg, Acheter Viagra 100mg.

42 Sidneyadarp Sidneyadarp | E-mail | Web | 4. ledna 2018 v 20:42 | Reagovat

<a href=https://crynet.cc/forum/22-uslugi-po-obnalichivaniiu/>Услуги по обналичиванию </a> - Покупка, продажа схем заработка. Обучения., Документы, сканы, отрисовки, шаблоны.

43 Teodorofet Teodorofet | E-mail | Web | 5. ledna 2018 v 18:18 | Reagovat

цветущий ресурс http://5beautysecrets.ru/narodnye-retsepty-dlya-uhoda-za-volosami-v-zimnij-period/

44 RobertDeedo RobertDeedo | E-mail | Web | 9. ledna 2018 v 20:46 | Reagovat

<a href=https://moneyteam24.com>Buy dumps</a> - dumps shop, Buy dumps online.

45 Michaelmon Michaelmon | E-mail | Web | 23. ledna 2018 v 13:14 | Reagovat

<a href=http://20mg-espana.es/cialis-tadalafil-y-disfuncion-erectil-impotencia/>Cialis El modo de accion</a> - Cialis Generico Barcelona, Cialis Generico Leon.

46 Martinhom Martinhom | E-mail | Web | 24. ledna 2018 v 20:23 | Reagovat

<a href=http://www.yaplakal.com/forum3/topic1698979.html>Кто такой олег Шелягов</a> - Биография Олега Шелягова, Кто такой олег Шелягов.

47 ArmandoLab ArmandoLab | E-mail | Web | 4. února 2018 v 13:05 | Reagovat

select site <a href=http://crackzipraronline.com>crack 7z</a> - Rar online password recover, hack archive online.

48 Naum Naum | E-mail | Web | 6. února 2018 v 14:14 | Reagovat

[10]: O tom, že je to franský blud píše John Romanides (stranka romanity.org), řecký teolog. Jinak tvrzení, že otcové měli hokej v pojmech je značná dehonestace. Teze teologického vývoje byla magisteriem odsouzena jako hereze Piem X v dokumentu Lamentabili sane bod 54. Jinak o Filioque na Florentském koncilu psal Marek z Efezu.

49 ThomasDaf ThomasDaf | E-mail | Web | 17. února 2018 v 3:48 | Reagovat

<a href=https://buytdcp.com/tadacip-cipla-price/>tadacip 20 mg online india</a> - tadacip 20 vs cialis, buy tadacip online uk.

50 Robertskedo Robertskedo | E-mail | Web | 20. února 2018 v 11:18 | Reagovat

<a href=http://100nonude.biz/fhg-pantyhose/nylonsnylons2/>Beautifull Babe In Stockings</a> - Anastasia Now Nonude, Nicole in Pantyhose LA.

51 Josephantex Josephantex | E-mail | Web | 28. února 2018 v 2:40 | Reagovat

<a href=http://sansordonnance-france.fr/le-viagra-lachat-sur-internet/>viagra generique 50 mg 25 mg</a> - viagra Ejaculation precoce Original, viagra generique pharmacie  prendre confiance.

52 Stanleyhancy Stanleyhancy | E-mail | Web | 15. března 2018 v 4:04 | Reagovat

<a href=https://openinvestments.biz/>заработок денег онлайн</a> - реальный быстрый заработок, способы быстрого заработка денег.

53 Jimmyatoge Jimmyatoge | E-mail | Web | 19. března 2018 v 4:35 | Reagovat

<a href=http://omerta.cc/>dumps with pin</a> - buy cvv, fake passport sale.

54 KevinTwirl KevinTwirl | E-mail | 2. dubna 2018 v 21:57 | Reagovat

<a href=https://buymgr.com/>are there any ed drugs that are available as generic yet</a> - best otc drugs for ed, ed drugs sample packs online cheap

55 Terrysmult Terrysmult | E-mail | Web | 10. dubna 2018 v 21:21 | Reagovat

<a href=https://finedumps.com/>Fine Dumps</a> - best dumps and credit card shop 2018

56 BrianGrent BrianGrent | E-mail | Web | 18. dubna 2018 v 21:39 | Reagovat

Paradise resource http://mycarboard.com/product/amazing-bmw-i3-accessories-bundle-frunk-bag-function-cover-floor-mats-trunk-mat-20172018/

57 Stephenwow Stephenwow | E-mail | 12. května 2018 v 5:07 | Reagovat

Jarle Thorsen SiteTalk, Jarle Thorsen, Jarle Thorsen Kielce, Jarle Thorsen Kielce, Jarle Thorsen

58 RichardIllit RichardIllit | E-mail | Web | 28. května 2018 v 23:26 | Reagovat

humane website http://www.pdfpoty.com/the-baby-food-bible-a-complete-guide-to-feeding-your-child-from-infancy-on/

59 DonaldRop DonaldRop | E-mail | Web | 30. května 2018 v 17:08 | Reagovat

<a href=https://picturesmania.com/city/3346-usa-cityscape-new-york-night-evening-lights.html>cityscape wallpaper</a> - skyline at night wallpaper, new york skyline wallpaper.

60 Spencertap Spencertap | E-mail | Web | 18. června 2018 v 17:10 | Reagovat

cool web site http://explication.indiana-unclaimed.org/yamaha-ysp-4100-ysp-5100-sound-projector-service-manual.pdf

61 Arielkib Arielkib | E-mail | Web | 18. června 2018 v 17:10 | Reagovat

<a href=https://www.bridordefrance.com/traductions/archive/>does viagra cause peyronies disease</a> - acetaminophen ibuprofen alcohol interaction checker webmd, acetaminophen and nsaid toxicity

62 MichaelTrabe MichaelTrabe | E-mail | Web | 25. července 2018 v 11:49 | Reagovat

<a href=https://www.trackmessenger.org/>hack fb messenger</a> - program + for hacking fb messengerhacking free, hacking free

63 MatthewLap MatthewLap | E-mail | Web | 28. července 2018 v 18:37 | Reagovat

<a href=http://lineremont.ru/>ремонт квартир ключ цены</a> - ремонт квартиры +с +чего начать, ремонт квартир кв

64 Williamrhync Williamrhync | E-mail | Web | 2. srpna 2018 v 10:37 | Reagovat

путный ресурс http://stsnw.ru/

65 DennisteW DennisteW | E-mail | Web | 7. srpna 2018 v 20:27 | Reagovat

<a href=http://open-kartaegrp.ru/>Выписка из ЕГРН</a> - Кадастровый номер, Земельный кадастр московской области

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama